چرا علم نجوم حرام است - هدف امام علی از حرام اعلام کردن علم نجوم چه بوده است؟

چرا علم نجوم حرام است

هر گونه خبر غیبی توسط تنجیم و اعتقاد به آن یعنی رد کردن قرآن به این دلیل که در  قرآن آمده است: همانا علم قیامت در پیشگاه خداوند است و او ابر را به بارش در می آورد و او از هر چیزی که در رحم هاست آگاه است و هیچ کس نمی داند که در روز بعدش برایش چه پیش می آید .

در حال حاضر علم نجوم و ستاره شناسی به عنوان یکی از هیجان انگیزترین علوم بشری محسوب می گردد. به این دلیل که هر جند وقت یک بار خبری تعجب برانگیز درخصوص کشفیات این علم می شنویم که بیانگر بزرگی و ابهّت کیهان است. امروزه از این علم استفاده های فراوانی می شود و نمی شود از نتایج آن به سادگی رد شد. ولی در این خصوص  امام علی ( علیه السلام ) گفته اند  که این علم باعث شده تا انسان مشوش شود و قبول کردن آن  برای انسان دشوار است ؛ امام علی فرموده اند: ای مردم از آموختن علم نجوم دوری کنید. دلیل آن چیست و هدف امام از این سخن چه می تواند باشد؟

چرا علم نجوم حرام است؟

زمانی  که امام علی خود را برای جنگ خوارج آماده می کردند یکی از یارانش به ایشان گفتند: یا امیر! از آن بیم دارم که اگر در این ساعت راه بیفتی به مقصود خود فائق نیایی، و من این را بر اساس علم نجوم می گویم. امام در جواب فرمودند: ای مردم از آموختن علم ستاره شناسی بر حدر باشید، و فقط به میزانی از این علم فراگیرید که در دریا نوردی و صحرانوردی به کارتان می آید زیرا که ستاره شناسی شما را به غیب گویی و غیب گویی به جادوگری وا می دارد و ستاره شناس به خاطر غیب گو و غیب گو به آن دلیل که جادوگر است و جادوگر چون کافر ، و در نهایت کافر به جهنم می رود و مجازات آن آتش جهنم است.

چرا تعلیم نجوم حرام است؟

آموختن نجوم حرام است. در حرمت تنجیم  حاج آفا شیخ انصاری آوردده است: التنجیم حرام و هو الاخبار عن احکام النجوم با اعتبار حرکات فلکیه و الاتصالات الکوکبیه. وی پس از نقل روایت دال بر حرمت می گوید: تنجیم به هیچ وجه حرام نیست بلکه حرمت در صورتی است که توسط احکام نجوم با یقین به تأثیر آنها حکم علنی صادر کند (مکاسب شیخ انصاری 25- 26 ) از مجموعه روایات درخصوص دلیل  حرمت نجوم و ستاره شناسی می توان یقین به تأثیر حرکات فلکیه در سرگذشت انسان و سز در گمی در زندگی عادی مردم به خاطر تاثیر از اعتقاد به اخبار منجمان دانست.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید