نخستین پیامبر اولوالعزم کیست-اولوالعزم به چه معنی است؟

نخستین پیامبر اولوالعزم کیست

اولوالعزم به چه معنی است؟

لغت اولوالعزم در آیه 35 سوره احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است و اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و تازه ای بوده اند. این پیامبران به دلیل اراده راسخ و قوانین آسمانی اُولوالعزم نامیده شده اند و هر پیامبری که پس از این پنج نفر مبعوث می‌گشت، بر شریعت و راهی گام نهاد که آنها ایجاد کرده بودند .

در کتاب های تفسیری ذکر شده است که این پیامبران دارای شریعت جدید و آیین تازه می باشند و به همین دلیل با مسائل و گرفتاریهای زیادی روبرو بودند، و به منظور مقابله با آن، عزم و اراده قوی تری نیاز داشتند، به این گروه از پیامبران، اولوالعزم گفته می شود. اولوالعزم بودن پیامبر، نشانه صاحب شریعت بودن آن پیامبر است.

در روایات برای پیامبران اولوالعزم ویژگی هایی بیان شده است که عبارتند از :

  • داشتن دعوت جهان شمول
  • داشتن شریعت و دین
  • داشتن کتاب الهی

ترتیب پیامبران اولوالعزم

پیامبران اولوالعزم به ترتیب عبارتنداز: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد 

اولین پیامبر اولوالعزم

حضرت نوح علیه السّلام نخستین پیامبر اولوالعزم است که دارای شریعت و کتاب مستقل بوده و همچنین اولین پیامبر پس از ادریس علیه السّلام است و در زمان بعثت چهار صد سال داشت. نام اصلی نوح عبدالغفار بوده است .شغل حضرت نوح تجارت بود. مرکز بعثت و دعوت حضرت نوح در شامات و فلسطین و عراق بوده است. حضرت نوح بعد از ماجرای طوفان پانصد سال زندگی کرد و به آبادانی شهرها پرداخت. محل دفن و قبر شریف حضرت نوح علیه السّلام در نجف اشرف، کنار قبر حضرت علی علیه السّلام قرار دارد. در روایات از کتاب حضرت نوح و حضرت ابراهیم به اسم صحف عنوان شده است.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید